Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Απασχόληση για νέους επιστήμονες και αγρότες Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «09- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κατοίκους των Δήμων Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη:
 • ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02.01.2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ,
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες  που δεν υπερβαίνει τις 3.000 για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012),  το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

ΣΤΟΧΟΙ/ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 20 αγροτών ή/και νέων επιστημόνων προερχόμενων από τους Δήμους Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου. 

Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών μεταξύ των οποίων είναι οι παρακάτω: 

 • Επιλογή  και διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
 • Θεματικά εργαστήρια με θέματα «Χρηματοδοτικά εργαλεία, νέες τεχνολογίες  και μέθοδοι αξιοποίησης τους στην επιχειρηματική δράση», «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα μαζί με την αίτηση συμμετοχής που μπορούν να προμηθευτούν είτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων είτε από τις ιστοσελίδες  www.ekfrasi.gr, http://as-evoiki.blogspot.gr/ θα υποβάλλουν και τα εξής   δικαιολογητικά:

 1. Δύο (2) Φωτογραφίες
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (το τελευταίο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)
 7. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ: Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 από τον ΟΓΑ βιβλιαρίου ασθενείας
 8. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ : Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Επιτηδευματίας  


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13/01/2014 έως 24/01/2013.

Σημεία υποβολής αιτήσεων:
Δήμος Ερέτριας
Δημαρχείο Ερέτριας
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Ευαγγελία Μιχαήλ
Τηλ: 2229350123

Δημοτικό κατάστημα Αμαρύνθου
Τηλ: 2229037790
Δημοτικό κατάστημα Γυμνό
Τηλ: 2229091212

Δήμος Καρύστου
Δημαρχείο Καρύστου
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: κος Ευάγγελος Γεωργίου
Τηλ. επικοινωνίας: 2224025001
ΚΕΠ Καρύστου, κα Χρυσάνθη Χουντάση - ΚΕΠ Μαρμαρίου, κα Ανθή Βουλή - ΚΕΠ Στύρων, κα Μαρία Ζαρκαδούλα

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
Δημαρχείο Αλιβερίου
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: κα Ιωάννα Τουρτούλα
Τηλ. επικοινωνίας: 2223350321
ΚΕΠ Αλιβερίου - ΚΕΠ Κύμης - ΚΕΠ Αυλωναρίου - ΚΕΠ Κριεζών - ΚΕΠ Κονιστρών


Για περισσότερες πληροφορίες κα Θεώνη Δριμάλα τηλ. 210 3643224 και ώρες 10.00-15.00

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...