Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

H μήνυση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας

Δημοσιεύουμε την μήνυση που έχει υποβληθεί στο σημερινό Νομάρχη Λαμίας  και υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με το χρίσμα της Ν.Δ. κ. Χειμάρα.
Το μοναδικό ερώτημα που θέτουμε:
-Είναι δυνατόν να μηνύεται ένας Νομάρχης για παράβαση καθήκοντος και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ να τον χρήζει υποψηφιο περιφερειάρχη; Περιμένουμε, όπως και όλοι οι ψηφοφόροι, την  απάντηση! (Και μια και θα περιμένουμε πολύ διαβάστε  την μήνυση:
"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επιτρέψτε μας να σας γνωρίσουμε ότι κατά του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας είχαμε καταθέσει την 6-10-2009 την με ημερομηνία 1-10-2009 μήνυση μας, αντίγραφο της οποίας και σας προσάγουμε.
Ο βασικός κορμός της εν λόγω μηνύσεως μας εστιάζονταν στα κάτωθι:
Η ως άνω απόφαση είναι παράνομη συνιστώσα σε κάθε περίπτωση και αρνητική υπέρβαση εξουσίας καθ’ όσον ελήφθη και υλοποιήθηκε κατά προφανή παραβίαση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ΠΑ 39571993, σύμφωνα με την οποία η προσωρινή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας των Κέντρων Αποκατάστασης-Αποθεραπείας γίνεται μεν με απόφαση του Νομάρχη, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π, Α. 395/1993.
Η προηγούμενη εν λόγω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Α» 395/1993 είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας ενός Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας και σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας του, όπως εν προκειμένω, αφού αναμφισβήτητα η εν λόγω ανάκληση της αδείας επιφέρει και την οριστική διακοπή της λειτουργίας του.
Άλλωστε η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Α. 395/1993 αναφέρεται σε οριστική διακοπή και ανάκληση της σχετικής αδείας, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω Π.Α., ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση 1γ του εν λόγω άρθρου που αφορά τα περί ορισμού Επιστημονικού Διευθυντού του Κέντρου Α-Α.
Η εν λόγω παράλειψη που αφορά την ύπαρξη προηγούμενης γνώμης της Επιτροπής του εν λόγω άρθρου 4 ήταν εν γνώσει του ως άνω εγκαλουμένου, ο οποίος εγνώριζε αναμφισβήτητα ότι ενεργεί παρανόμως και ενήργησε εν γνώσει των προαναφερομένων με αναμφισβήτητη υπαιτιότητα και δόλο επέλευσης των παρανόμων συνεπειών από την παράνομη εν λόγω απόφαση του που είναι η κατά τον προαναφερόμενο τρόπο παράνομη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου Α- Α της Πολυκλινικής μας.
Εξ άλλου η εν λόγω απόφαση είναι παράνομη και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ως άνω εγκαλούμενος, ακόμα και αν ήθελε εκτιμηθεί ότι έπρεπε να οδηγηθεί σε λήψη μέτρων εναντίον του εν λόγω Κέντρου της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ μας, εν τούτοις δεν έπρεπε να οδηγηθεί στην ως άνω απόφαση του περί ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου, αλλά σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μέχρις ότου διορισθεί ο αντικαταστάτης επιστημονικός διευθυντής αυτού.
Όμως η παράνομη συμπεριφορά του ως άνω εγκαλουμένου έχει και συνέχεια από την οποία μάλιστα αποδεικνύεται ότι τελούσε εν γνώσει της προαναφερομένης παρανομίας του και μάλιστα για το λόγο αυτό δεν ενήργησε ως όφειλε για να ανακαλέσει την παράνομη αυτή απόφαση του.
Συγκεκριμένα στις 20-3-2009, δηλαδή την επομένη ακριβώς ημέρα από αυτήν που μας κοινοποιήθηκε η προαναφερομένη παράνομη απόφαση του, επιδώσαμε στον ως άνω εγκαλούμενο την με ημερομηνία 19-3-2009 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση μας, με την οποία αφ΄ ενός μεν του επισημαίναμε τον παράνομο ως άνω χαρακτήρα αυτής, αφ' ετέρου δε τον καλούσαμε να προβεί άμεσα στην ανάκληση της ως άνω αποφάσεως του επισημαίνοντας του παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις που επέρχονται στην ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ μας από την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την τεράστια Βλάβη που θα υποστεί η εταιρεία μας σε κάθε περίπτωση.
Παρά το γεγονός ότι ενώσαμε σ' αυτόν την προαναφερόμενη Εξώδικη Δήλωση μας με τις ως άνω επισημάνσεις μας, αυτός δεν προέβη όπως είχε υποχρέωση στην ανάκληση της ως άνω παράνομης απόφασης του, με αποτέλεσμα να έχει υποπέσει σε παράλειψη υλοποίησες των ως άνω οφειλομένων ενεργειών του, που συνιστά και η παράλειψη αυτή μορφή παράβασης καθήκοντος και παράνομης υπέρβασης εξουσίας.
Είναι προφανές λοιπόν ότι και στις δύο ως άνω προαναφερόμενες περιπτώσεις ο ως άνω εγκαλούμενος παρέβη το καθήκον του με υπέρβαση της εξουσίας του που είχε από το νόμο και τη θέση του ως εκπροσώπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον παράνομο χαρακτήρα της εν λόγω αποφάσεως του και παραλείποντας παρανόμως να ανακαλέσει την ως άνω παράνομη απόφαση του, όταν απαιτήσαμε τούτο κατά τα προαναφερθέντα.
Επί της εν λόγω μηνύσεως μας εξεδόθη η υπ' αριθμ. 137/7-7-2010 Διάταξη του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, αντίγραφο της οποίας και σας προσάγουμε με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη στην ουσία της η εν λόγω υποβληθείσα μήνυση μας, για τους εις αυτήν αναφερομένους λόγους.
Σημειωτέον ότι η εν λόγω Διάταξη παρ' ότι συντάχθηκε και υπογράφτηκε την 7-7-2010 μας επεδόθη την 7-9-2010.
Κατά της εν λόγω υπ' αριθμ. 137/7-7-2010 Διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, ασκήσαμε την με ημερομηνία 14-9-2010 Προσφυγή μας, η οποία εστιάζεται στους κάτωθι αναλυτικά αναφερομένους λόγους:
«Ι.• Διότι είναι παντελώς νόμω και ουσία αβάσιμη αλλά και αντιφατική και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως καθ' όσον:
α) Η προαναφερομένη απόφαση του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας είναι παράνομη» συνιστώσα σε κάθε περίπτωση και αρνητική υπέρβαση εξουσίας καθ' όσον ελήφθη και υλοποιήθηκε κατά προφανή παραβίαση της διατάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Π.Α. 395/1993 ,σύμφωνα με την οποία η προσωρινή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας των Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας γίνεται μεν με απόφαση του Νομάρχη, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π. Α, 395/1993,
Η προηγούμενη εν λόγω γνώμη της Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Α. 395/1993 είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας ενός Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας και σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας του, όπως εν προκειμένω, αφού αναμφισβήτητα η εν λόγω ανάκληση της αδείας επιφέρει και την οριστική διακοπή της λειτουργίας του.
Άλλωστε η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Α» 395/1993 αναφέρεται σε οριστική διακοπή και ανάκληση της σχετικής αδείας, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω Π.Α., ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση 1γ του εν λόγω άρθρου που αφορά τα περί ορισμού Επιστημονικού Διευθυντού του Κέντρου Α-Α.
Η εν λόγω παράλειψη που αφορά την ύπαρξη προηγούμενης γνώμης της Επιτροπής του εν λόγω άρθρου 4 ήταν εν γνώσει του ως άνω μηνυόμενου, ο οποίος εγνώριζε αναμφισβήτητα ότι ενεργεί παρανόμως και ενήργησε εν γνώσει των προαναφερομένων με αναμφισβήτητη υπαιτιότητα και δόλο επέλευσης των παρανόμων συνεπειών από την παράνομη εν λόγω απόφαση του που είναι η κατά τον προαναφερόμενο τρόπο παράνομη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου Α- Α της Πολυκλινικής μας.
Εξ άλλου η εν λόγω απόφαση είναι παράνομη και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ως άνω μηνυόμενος, ακόμα και αν ήθελε εκτιμηθεί ότι έπρεπε να οδηγηθεί σε λήψη μέτρων εναντίον του εν λόγω Κέντρου της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ μας, εν τούτοις δεν έπρεπε να οδηγηθεί στην ως άνω απόφαση του περί ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου, αλλά σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μέχρις ότου διορισθεί ο αντικαταστάτης επιστημονικός διευθυντής αυτού.
β) Επικαλείται ο κ. Εισαγγελεύς Πρωτοδικών στην ως άνω εκκαλουμένη Διάταξη ότι δήθεν ο μηνυόμενος Νομάρχης Φθιώτιδας εξέδωσε την εν λόγω απόφαση του μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και θετική γνώμη του νομικού συμβούλου της Ν.Α. Φθιώτιδας, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι:
1. Από κανένα έγγραφο στοιχείο της εν λόγω δικογραφίας δεν προκύπτει τέτοια εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας περί ανακλήσεως της εν λόγω που να έχει ημερομηνία έως και την ημερομηνία εκδόσεως της ως άνω παράνομης αποφάσεως του κ. Νομάρχη Φθ/δας.
Όφειλε λοιπόν η ως άνω εκκαλουμένη Διάταξη να δεχθεί ότι από κανένα έγγραφο δεν προέκυπτε τέτοια εισήγηση της εν λόγω Διεύθυνσης.
Τούτο άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της ίδιας εν λόγω παράνομης απόφασης του κ. Νομάρχη Φθ/δας στην οποία αναγράφονται όλα τα σχετικά που ελήφθησαν υπ' όψιν για την έκδοση της ως άνω παράνοιας απόφασης του και στα οποία εν λόγω σχετικά δεν περιλαμβάνεται καμία τέτοια εισήγηση της ως άνω Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας,
Ο μοναδικός ισχυρισμός περί του ότι υπήρχε δήθεν τέτοια εισήγηση περιλαμβάνεται στην με ημερομηνία 3-3-2009 Ένορκη Εξέταση ως μάρτυρος της Προϊσταμένης της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευαγγελίας Γαλάνη, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΨΕΥΔΗΣ καθ’ όσον απεδείχθη και από το περιεχόμενο της μηνύσεως μας αλλά και από το υπ' αριθμ. πρωτ. 964/16-3-2009 έγγραφο της το οποίο παραλάβαμε στις 18-3-2009 με το οποίο μας ζητούσε να της γνωστοποιήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τον αντικαταστάτη επιστημονικό διευθυντή του εν λόγω Κέντρου Α - Α, γνωστοποίηση η οποία προφανώς μεταφράζεται σε παροχή εύλογης - σύντομης χρονικής προθεσμίας για την υλοποίηση των προαναφερομένων.
Άλλωστε ούτε ο κ. Νομάρχης Φθ/δας ούτε η κ. Γαλάνη κατά την εξέταση της ως μάρτυρα προσήγαγαν οποιοδήποτε έγγραφο που να περιλαμβάνει εισήγηση περί ανάκλησης της εν λόγω αδείας.
Κανένα λοιπόν άλλο έγγραφο με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δεν υπήρχε και δεν απεδείχθη ότι υπήρξε από πλευράς της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας έως την έκδοση της ως άνω παράνομης απόφασης του κ. Νομάρχη Φθ/δας.
Ενώ λοιπόν υφίστατο σε ισχύ το προαναφερόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης της εν λόγω Υπηρεσίας κ. Γαλάνη Ευαγγελίας, που μας παρείχε εύλογη χρονική προθεσμία για την υλοποίηση των προαναφερομένων, εξεδόθη η ως άνω προσβαλλομένη απόφαση χωρίς να κληθούμε να παράσχουμε τις προαναφερόμενες οφειλόμενες εξηγήσεις και χωρίς να μας παρασχεθεί η οποιαδήποτε διευκρίνιση για την αλλαγή της προαναφερομένης θέσης της ίδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, που από την απλή γνωστοποίηση περί των προαναφερομένων, οδηγήθηκε στην ανάκληση της εν προκειμένω αδείας χωρίς προηγουμένως να ανακληθεί το περιεχόμενο του προαναφερομένου υπ' αριθμ. πρωτ. 964/16-3-2009 εγγράφου της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας που μας παρείχε την προαναφερόμενη εύλογη χρονική προθεσμία.
2) Από κανένα απολύτως έγγραφο δεν απεδείχθη ότι πριν από την έκδοση τικ ως άνω παράνομης απόφασης του κ. Νομάρχη Φθ/δας υπήρχε θετική γνώμη του νομικού συμβούλου της Ν.Α. Φθ/δας περί ανακλήσεως της εν λόγω αδείας λειτουργίας και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη γνώμη της προαναφερομένης Επιτροπής του άρθρου 4.
Τούτο αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της ως άνω παράνομης απόφασης στο οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά για ανάλογη εισήγηση του νομικού συμβούλου αλλά και από το περιεχόμενο της όλης δικογραφίας στην οποία δεν υφίσταται κανένα απολύτως έγγραφο που να αφορά τέτοια γνωμάτευση του νομικού συμβούλου έως την ημερομηνία εκδόσεως της ως άνω παράνομης απόφασης.
Στο Υπόμνημα του ο μηνυόμενος κ. Νομάρχης αναφέρεται στην εκφρασθείσα γνώμη του νομικού συμβούλου του που όμως έχει ημερομηνία 31-3-2009, δηλαδή 12 ημέρες μεταγενέστερα από την ημερομηνία εκδόσεως της ως άνω παράνομης απόφασης του, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την πρωτοκόλληση του εν λόγω εγγράφου που φέρει αριθμό πρωτ. ΤΤ 1012/31-3-2009 και το οποίο εν λόγω έγγραφο συντάχθηκε εκ των υστέρων σχετιζόμενο με διαδικασία Προσφυγής μας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Π. Διότι δεν έλαβε υπ' όψιν της, άλλως εσφαλμένα εξετίμησε και σε κάθε περίπτωση έσφαλε νομικά ως προς την κρίση της σχετικά με την διατυπωθείσα στην εν λόγω μήνυση μας κατηγορία για παράλειψη από οφειλόμενες ενέργειες σε βάρος του κ. Νομάρχη Φθ/δας, ο οποίος ούτως ή άλλως αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της με ημερομηνία 19-3-2009 Εξώδικης Δήλωσης - Πρόσκλησης μας, η οποία του επεδόθη την επομένη ημέρα της εκδόσεως της ως άνω παράνομης απόφασης του, παρά το γεγονός ότι όφειλε να συμμορφωθεί με την νομιμότητα και να προβεί στην ανάκληση της ως άνω παράνομης απόφασης του, εν τούτοις ουδέν έπραξε με αποτέλεσμα να εγκαλείται για παράλειψη από οφειλόμενες ενέργειες που συνιστούν ανάλογη μορφή παράβασης καθήκοντος, και συγκεκριμένα:
Η παράνομη συμπεριφορά του ως άνω μηνυομένου έχει και συνέχεια από την οποία μάλιστα αποδεικνύεται ότι τελούσε εν γνώσει της προαναφερομένης παρανομίας του και μάλιστα για το λόγο αυτό δεν ενήργησε ως όφειλε για να ανακαλέσει την παράνομη αυτή απόφαση του.
Συγκεκριμένα στις 20-3-2009, δηλαδή την επομένη ακριβώς ημέρα από αυτήν που μας κοινοποιήθηκε η προαναφερομένη παράνομη απόφαση του; επιδώσαμε στον ως άνω μηνυόμενο την με ημερομηνία 19-3-2009 Εξώδικη Δήλωση — Πρόσκληση μας, με την οποία αφ’ ενός μεν του επισημαίναμε τον παράνομο ως άνω χαρακτήρα αυτής, αφ’ ετέρου δε τον καλούσαμε να προβεί άμεσα στην ανάκληση της ως άνω αποφάσεως του επισημαίνοντάς του παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις που επέρχονται στην ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ μας από την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την τεράστια βλάβη που θα υποστεί η εταιρεία μας σε κάθε περίπτωση.
Η εν λόγω με ημερομηνία 19-3-2009 Εξώδικη Δήλωσή μας είχε ως ακολούθως:
« ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ
Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Μεσογείων αριθμός 15) εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.
ΠΡΟΣ
Τον Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειμάρα
Λαμία 19 Μαρτίου 2009
Αξιότιμε κ. Νομάρχα Φθιώτιδας, όπως ασφαλώς σας είναι γνωστό μας επιδώσατε σήμερα 19-3-2009 την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 989/17-3-2009 απόφαση σας περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας — Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας της Πολυκλινικής μας που λειτουργεί στη θέση «Βουλιαχτρα» Αγριλιάς του Δήμου Λαμίας, με το γνωστό σε σας περιεχόμενο.
Με την παρούσα υποβάλλουμε το αίτημα μας όπως προβείτε άμεσα στην ανάκληση της εν λόγω αποφάσεως σας για τους εξής λόγους:
Ι- Διότι η ως άνω απόφαση σας είναι παράνομη, συνιστώσα σε κάθε περίπτωση αρνητική υπέρβαση εξουσία, καθ' όσον ελήφθη και επιχειρείται η υλοποίηση της κατά προφανή παραβίαση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Π.Α. 395/1993 «σύμφωνα με την οποία η προσωρινή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας των Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας γίνεται μεν με απόφαση του Νομάρχη, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π. Α. 395/1993.
Η προηγούμενη εν λόγω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Α. 395/1993 είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας ενός Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας και σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας του, όπως εν προκειμένω, αφού αναμφισβήτητα η εν λόγω ανάκληση της αδείας επιφέρει και την οριστική διακοπή του.
Άλλωστε η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Α. 395/1993 αναφέρεται σε οριστική διακοπή και ανάκληση της σχετικής αδείας, μεταξύ άλλων και στια περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω Π.Α-, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση 1γ του εν λόγω άρθρου που αφορά τα περί ορισμού Επιστημονικού Διευθυντού ταυ Κέντρου Α-Α.
Η εν λόγω παράλειψη που αφορά την ύπαρξη προηγούμενης γνώμης της Επιτροπής του εν λόγω άρθρου 4 καθιστά απολύτως άκυρη την ως άνω προσβαλλομένη απόφαση.
ΙΙ. Διότι κατά παράβασιν της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ελληνικού Συντάγματος ελήφθη και επιδιώκεται η υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως χωρίς προηγουμένως να κληθούμε σε ακρόαση σχετικά με την εν λόγω απόφαση και τους λόγους που επέβαλαν αυτήν.
Και τούτο καθ' όσον κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου εις βάρος του οποίου η Διοίκηση πρόκειται να λάβει ορισμένο μέτρο επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η μη τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής διοικητικής πράξεως ακόμα και στην περίπτωση που ο νόμος ο οποίος προβλέπει τη λήψη του μέτρου δεν επιβάλλει την τήρηση του τύπου αυτού (ΣτΕ2168/89, ΈΦ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 274/19951.
Πόσο μάλλον όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση, μία μόνον ημέρα πριν από την έκδοση της ως άνω αποφάσεως σας, η ίδια εν προκειμένω Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας δια της υπογραφής της Προϊσταμένης αυτής κ. Ευαγγελίας Γαλάνη εξέδωσε και μας απέστειλε την 18-3-2009 το υπ' αριθμ. πρωτ. 964/16-3-2009 έγγραφο της με το οποίο μας γνωρίζει ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να της γνωστοποιήσουμε τον αντικαταστάτη του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Α-Α, γνωστοποίηση η οποία μεταφράζεται σε παροχή εύλογης χρονικής προθεσμίας για την υλοποίηση των προαναφερομένων.
Ενώ λοιπόν υφίστατο σε ισχύ το προαναφερόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης της εν λόγω Υπηρεσίας κ. Γαλάνη Ευαγγελίας, που μας παρείχε εύλογη χρονική προθεσμία για την υλοποίηση των προαναφερομένων, εξεδόθη η ως άνω απόφαση σας χωρίς να κληθούμε να παράσχουμε τις προαναφερόμενες οφειλόμενες εξηγήσεις και χωρίς να μας παρασχεθεί η οποιαδήποτε διευκρίνιση για την αλλαγή της προαναφερομένης θέσης της ίδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, που από την απλή γνωστοποίηση περί των προαναφερομένων, οδηγήθηκε στην ανάκληση της εν προκειμένω αδείας χωρίς προηγουμένως να ανακληθεί το περιεχόμενο του προαναφερομένου υπ’ αριθμ. πρωτ. 964/16-3-2009 εγγράφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας που μας παρείχε την προαναφερόμενη εύλογη χρονική προθεσμία.
III. Διότι η ως άνω απόφασή σας είναι παντελώς αβάσιμη και αναιτιολόγητη όσον αφορά τον ισχυρισμό της που αναφέρεται στην παράγραφο 11 αυτής, ότι δήθεν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών που προβλέπει το άρθρο 23 παρ. 2 του Π.Α. 395/93 και ότι ουδεμία δήθεν απάντηση ελήφθη από την εν λόγω Υπηρεσία από εμάς καθ’ όσον:
Διά του Γενικού Διευθυντού της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΉΣ ΛΑΜΙΑΣ στην οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Α-Α γνωστοποιήσαμε προφορικά ότι επίκειται άμεσα και μάλιστα τις αμέσως προσεχείς ημέρες η κάλυψη της εν λόγω θέσεως του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Α-Α δια του ιατρού Αναστασίου Γιαπράκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει για την ανάληψη της εν λόγω θέσης και ανέμενε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αθηνών την από μέρα σε μέρα χορήγηση του τίτλου ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, δεδομένου ότι βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 206/8-1-2009 υποβληθείσης αιτήσεως του συμμετείχε στις εξετάσεις της ειδικότητας του τις οποίες πέρασε επιτυχώς.
Τα παραπάνω δε επισημάνθηκαν στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθ/δας κ. Ευαγγελία Γαλάνη και την προηγούμενη Τρίτη στις 17-3-2009 με την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην εν λόγω Υπηρεσία του Διευθυντού της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ κ. Χορμόβα.
IV. Διότι, για το σύνολο των προαναφερομένων λόγων (Ι, II και III) η ως άνω προσβαλλομένη απόφαση σας ελήφθη και επιχειρείται η υλοποίηση της κατά προφανέστατη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος σας και καθ' υπέρβασιν της από το νόμο προβλεπομένης εξουσίας σας .
Παρακαλούμε πολύ για την άμεση ανάκληση της εν λόγω αποφάσεως σας, επισημαίνοντας σας τις αρνητικές επιπτώσεις που επέρχονται στην Πολυκλινική μας με την ενδεχόμενη υλοποίηση της και την τεράστια βλάβη που θα υποστεί η εταιρεία μας καθώς και τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των νοσηλευομένων ασθενών στο Κέντρο Α-Α.
Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Χειμάρα Αθανάσιο, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΩΝ/ΝΌΣ ΚΟΜΠΛΙΩΝΑΣ »
Βεβαίως ο ως άνω μηνυόμενος παρά τις ως άνω επισημάνσεις μας δεν προέβη όπως είχε υποχρέωση στην ανάκληση της ως άνω παράνομης απόφασης του, με αποτέλεσμα να έχει υποπέσει σε παράλειψη υλοποίησης τον ως άνω οφειλομένων ενεργειών του, που συνιστά και η παράλειψη αυτή μορφή παράβασης καθήκοντος και παράνομης υπέρβασης εξουσίας.
Είναι προφανές λοιπόν ότι και στις δύο ως άνω προαναφερόμενες περιπτώσεις ο ως άνω μηνυόμενος παρέβη το καθήκον με υπέρβαση της εξουσίας του που είχε από το νόμο και τη θέση του ως εκπροσώπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον παράνομο χαρακτήρα της εν λόγω αποφάσεως του και παραλείποντας παρανόμως να ανακαλέσει την ως άνω παράνομη απόφαση του, όταν απαιτήσαμε τούτο κατά τα προαναφερθέντα, εν γνώσει του ότι μας προκαλεί τεράστια βλάβη με την ανάκληση της εν λόγω άδειας λειτουργίας.
Υπήρξε λοιπόν εν προκειμένω η υλοποίηση των προϋποθέσεων του άρθρου 259 ΠΚ και συγκεκριμένα:
α) Υπήρξε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος το οποίο καθορίζεται με νόμο κατά τα προαναφερθέντα.
β) Υπήρξε ο δόλος που παρέχει τη θέληση παράβασης του καθήκοντος της Υπηρεσίας.
γ) Υπήρξε η γνώση και αντίστοιχα η θέληση του να προσποριστεί σε μας βλάβη κατά τα προαναφερθέντα και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην υποβληθείσα μήνυση μας.
Όπως δε επισημαίνεται και στην ίδια την ως άνω εκκαλούμενη Διάταξη ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παράβασης των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος η ενδεχόμενος δόλος) επιπλέον αυτών σκοπός παράνομης βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη Βλάβη και συγχρόνως η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην εν λόγω βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη» ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης απορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με τη παράβαση αυτού.
Είναι αναμφισβήτητο λοιπόν ότι για όλους τους προαναφερόμενους λόγους έσφαλε η ως άνω εκκαλουμένη Διάταξη και πρέπει για τους ίδιους λόγους να εκκληθεί έτσι ώστε να ασκηθεί σε βάρος του ως άνω μηνυομένου κ. Νομάρχη Φθ/δας η αντίστοιχη από το Νόμο προβλεπόμενη ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στην ως άνω μήνυση μας αλλά και στην παρούσα Έφεση μας.»
Επειδή η ως άνω υπ' αριθμ. 137/7-7-2010 Διάταξη ταυ Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας συντάχθηκε, υπογράφτηκε και εκδόθηκε την 7-7-2010 και σε μας κοινοποιήθηκε αδικαιολόγητα κατά την άποψη μας δύο (2) μήνες αργότερα, ελάχιστο χρόνο πριν από τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών - Νομαρχιακών Εκλογών».
Επειδή παρουσιάστηκε το φαινόμενο ο ως άνω εγκαλούμενος να έχει ενημερωθεί πριν από την επίδοση σε μας της προαναφερομένης Διατάξεως για την έκδοση της, όπως αποδεικνύεται από το αναμφισβήτητο γεγονός ότι εντός του μηνός Αυγούστου 2010 κατέθεσε αίτηση η οποία συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω δικογραφία και έλαβε γνώση του περιεχομένου αυτής.
Επειδή συνεπεία των προαναφερομένων μας_δημιουργείται η εντύπωση ότι ηθελημένα ή μη υπήρξε καθυστέρηση σε σχέση με την επίδοση σε μας της προαναφερομένης Διατάξεως και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με την εμπρόθεσμη και πάντως πριν από την ημερομηνία των εν λόγω Εκλογών έκδοση αποφάσεως επί της εν λόγω Προσφυγής μας κατά της ανωτέρω Διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας και σε περίπτωση ευδοκιμήσεως αυτής σε σχέση με την άσκηση αντίστοιχης ποινικής δίωξης πριν από την ημερομηνία των Εκλογών,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ενεργήσετε ώστε να εκδικαστεί άμεσα η εν λόγω Προσφυγή μας από τον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας έτσι ώστε να εκδοθεί το γρηγορότερο δυνατόν η επ' αυτής απόφαση του και σε περίπτωση που κριθεί βάσιμη η εν λόγω Προσφυγή μας να ασκηθεί άμεσα ποινική δίωξη κατά του μηνυομένου κ. Νομάρχη Φθιώτιδας.
Για την άμεση πληροφόρηση σας, σας διαβιβάζουμε και φωτοαντίγραφα του σχετικού Υπομνήματος του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας καθώς και των μαρτυρικών καταθέσεων.
Ο αξιότιμος κ. Εισαγγελεύς Εφετών Λαμίας στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Αίτηση μας παρακαλείται όπως για τους ίδιους ως άνω λόγους ενεργήσει άμεσα για την έκδοση της κατά την κρίση του αποφάσεως του και σε περίπτωση που κρίνει ότι η εν λόγω Προσφυγή μας είναι βάσιμη να ασκήσει και την κατά Νόμον προβλεπομένη αντίστοιχη ποινική δίωξη."
Σας ευχαριστούμε
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΗΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...