Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του Ασωπού

Τη θεσμική θωράκιση της περιοχής του Ασωπού και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου επιδιώκει η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Ασωπό.

Στόχος της ΚΥΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι οχαρακτηρισμός της λεκάνης απορροής του Ασωπού ως ευπρόσβλητης σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνηςκαι η υιοθέτηση του αναγκαίου προγράμματος μέτρων, που συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση από δραστηριότητες γεωργικής προέλευσης και ειδικότερα η ρύπανση με νιτρικά.

Πρόκειται για την ΚΥΑ «Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ. Αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 519) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει» και εντάσσεται στο πρόγραμμα που εξήγγειλε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη τον Φεβρουάριο του 2010 στα Οινόφυτα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...