Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Χαλκίδα: Με 55 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Πέμπτη, 2 Αυγούστου, στις 7 το βράδυ  στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  (λεωφ. Χαϊνά 93)  πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 135/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε κυκλοφοριακή πρόταση .
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.  που αφορά στην τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.  που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
5. Περί έγκρισης χρηματοδότησης από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου των συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης «Πολεοδόμηση Β’ Κατοικίας και Πράξη περιοχής Αυλίδας Ι Δ.Ε. Αυλίδας  Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ» .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
7. Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ν. Λαμψάκου» .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
8. Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» της Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 101/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μονοδρόμησης οδού.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 104/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτηση περιπτέρου .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 110/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
    Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 268/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. ετ. 2012 του Δήμου .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος  Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
15. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
16. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012, ως δεκτικοί  έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
17. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας  .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
18. Περί έγκρισης καθορισμού αριθμού αδειών οικημάτων εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων .
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
19. Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 26-6-2011.
        Εισηγητής: Αϊδίνη Ελένη (πρόεδρος Σ.Ε. Α/βαθμιας)
20. Περί έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 27-6-2011 έως 31-12-2011 .
        Εισηγητής: Αϊδίνη Ελένη (πρόεδρος Σ.Ε. Α/βαθμιας)
21. Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 26-6--2011 .
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
22. Περί έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 27-6-2011 έως 31-12-2011
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
23. Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
24. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
25. Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
26. Περί έγκρισης απολογισμού Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
27. Περί έγκρισης απολογισμού Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
28. Περί έγκρισης απολογισμού Στ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
29. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Βασιλικού από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
30. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Φύλλων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
31. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αγ.Νικολάου  από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
32. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αφρατίου από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
33. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Ν.Λαμψάκου  από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
34. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Μύτικα από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
35. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Αρτάκης  από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
36. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αυλίδας από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
37. Περί έγκρισης απολογισμού Α’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
38. Περί έγκρισης απολογισμού Β’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
39. Περί έγκρισης απολογισμού Γ’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
40. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
41. Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
42. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού  Σταθμού Βασιλικού από 1-1-11 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
43. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού  Σταθμού Ν. Αρτάκης από 1-1-11 ως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
44. Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς από 1-1-11 ως 27-7-11.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
45. Περί έγκρισης απολογισμού Εστίας Γνώσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-11 ως 27-7-11.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
46. Περί έγκρισης απολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2011  .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
47. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Σχολής Μπαλλέτου Ρυθμικής Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
48. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας «Ν.Σκαλκώτας» Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
49. Περί έγκρισης απολογισμού Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-11 ως 27-7-11.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
50. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου  Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-2011 
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
51. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-11.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
52. Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-11 .
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
53. Περί έγκρισης απολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2011  .
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
54. Περί έγκρισης ισολογισμού Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. 31/12/2011 .
       Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. ) 
55. Περί έγκρισης ισολογισμού ΔΗΚΕΧ 31/12/2011 .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...