Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

800.000 ευρώ και ένας.. χρόνος για τον δρόμο Χαλκίδας - Αρτάκης

Περισσότερα από 800.000 ευρώ θα κοστίσει η ασφαλτόστρωση του δρόμου Χαλκίδας - Αρτάκης και η διάρκεια των έργων θα είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο. 
 
Σε συνεδρίαση που συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων αποφάσισε την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ»

Με το  έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» προβλέπεται να γίνει βελτίωση του ασφαλτικού τάπητα τμήματος της οδού Χαλκίδας - Ν. Αρτάκης και  άλλων μικρότερων οδών  µε νέα ασφαλτόστρωσή τους.  Προβλέπονται επίσης χωματουργικές εργασίες για την προσαρμογή οδών µε τις εγκεκριμένες μηκοτοµές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου ανέρχεται στα 800.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά 332.882,10 ευρώ κοστολογείται η δαπάνη των εργασιών, 59.918,78 ευρώ τα Γενικά έξοδα και το Όφελος εργολάβου, 58.920,13 ευρώ διατίθενται για τα Απρόβλεπτα, 198.685,49 ευρώ για τα Απολογιστικά Ασφάλτου και 149.593,50 θα κοστίσει ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 400 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δημοπρασία», η οποία θα διενεργηθεί στις 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 & 10:00  ώρα στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων,  δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.  Το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά θα είναι, απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένος.

Εργοδότης του έργου, καθώς και φορέας κατασκευής είναι ο Δήμος Χαλκιδέων.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...