Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Απασχόληση για άνεργους, νέους επιστήμονες, ασφαλισμένους ΟΓΑ, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης και Αλιβερίου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ΚΑΛΕΙ τους κατοίκους των Δήμων, Ερέτριας, Καρύστου, και Κύμης-Αλιβερίου, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής


ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02.01.2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ,
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες  που δεν υπερβαίνει τις 3.000 για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012),  το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 12 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη και συντονισμό-διαχείριση πράξης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής
Δύο (2) Φωτογραφίες
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (το τελευταίο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ : Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ: Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 από τον ΟΓΑ βιβλιαρίου ασθενείας
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ : Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Επιτηδευματίας
* Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.

Διαδικασία επιλογής
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 2/12/2013 ΈΩΣ 20/12/2013

Για τα σημεία υποβολής των αιτήσεων και για περισσότερες πληροφορίες : κα Θεώνη Δριμάλα τηλ. 210 3643224 και ώρες 10.00-15.00,  www.ekfrasi.gr, http://as-evoiki.blogspot.gr/

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...